ကၽြန္ပ္တို႔အေၾကာင္း


မဂလၤာပါ gkk777 မွၾကိဳဆိုပါသည္။ကၽြန္ပ္တို႔ gkk777တြင္ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းမြန္ျခင္း၏ အေရးပါမႈကိုသိရွိထား ႏွင္႔ျပီးလူၾကီးမင္းတို႔အတြက္အေကာင္းဆံုးဂိမ္းအေတြ႔အၾကံဳ မ်ားေပးစြမ္းနိုင္ရန္အစဥ္ၾကိဳး ပမ္းေနပါသည္။

တန္ဖိုး

gkk777ေဖာင္ေဒးရွင္းအားလူၾကီးမင္းတို႔အတြက္ျမန္ဆန္ေခ်ာေမြ႔ေသာOnlineGameမ်ားကစားနိုင္ေစရန္တည္ ေထာင္ထားပါသည္။လူၾကီးမင္းတို႔၏အားေပးမႈကိုအစဥ္တန္ဖိုးထားျပီးဂိမ္းအေတြ႕အၾကံဳ မ်ားကိုကၽြန္ပ္္တို႔ႏွင္႔ ထပ္တူ ရရွိနိုင္လိမ္႔မည္ဟု ေမ်ာ္လင္႔ပါသည္။ကၽြန္ပ္တို႔ထံတြင္ လူၾကီးမင္းတို႕ကစားလိုသည္႕ပမာဏႏွင္႔ ကိုက္ ညီႏိုင္မည္႕ပရိုမိုးရွင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ကၽြန္ပ္တို႔ႏွင့္လူၾကီးမင္းတို႕၏ဂိမ္းအေတြ႕အၾကံဳ မ်ားပိုမိုေကာင္းမြန္လာ ေစရန္လူၾကီးမင္းတိုထံမွအၾကံေပးခ်က္မ်ားအားအစဥ္ၾကိဳ ဆိုေနပါသည္။

သမာသမတ္ရွိေသာကစားနည္းမ်ား

ယံုၾကည္ျခင္း၊ေလးစားျခင္းနွင္႔ေျဖာင္႔မတ္ျခင္းတို႔သည္ကၽြန္ပ္တို႔အြန္လိုင္းတည္ေထာင္ရာတြင္ထားရွိေသာအ ဓိကစည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖစ္သည္႔အတြက္ အြန္လိုင္းဂိမ္းေလာကတြင္ ေကာင္းသတင္းျဖင္႔ရပ္တည္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြန္ပ္တို႔မွအထူးလံုျခံဳေသာေငြေၾကးလဲြေျပာင္းမႈစီမံခ်က္မ်ားထားရွိျခင္း၊သမာသမတ္ရွိေသာကစားနည္းမ်ား ထားရွိျခင္း၊ဘာသာစကားေပါင္းစံုအသံုးျပဳ နိုင္ျခင္း လူၾကီးမင္းတို႔၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ား အား၊လံုျခံဳ စြာထိန္းသိမ္းေပးထားျခင္း၊စသည္မ်ားကိုအေကာင္းဆံုးေဆာ႔ဝဲလ္မ်ားအသံုးျပဳ ကာလုပ္ေဆာင္ ေလ႔ရွိပါသည္။

gkk777 ႏွင္႔ပတ္သက္ျပီးအၾကံေပးခ်က္မ်ားေမးျမန္း လိုသည္မ်ား ရွိပါ က ကၽြန္ပ္တို႔Customer serviceသို႕အစဥ္ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းနိုင္ပါ သည္။လူၾကီးမင္းတို႔၏မည္သည္႔အခက္အခဲကိုမဆိုေျဖရွင္းေပးနုိင္ရန္ အစဥ္ၾကိဳ ဆိုေနပါသည္။

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ား


1. ကၽြန္ပ္တို႔ gkk777 သို႔ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ေဆာ့ဝဲလ္မ်ားအသံုးျပဳ ျခင္း(သို႔)ေဆာ့ကစား
ရန္မွတ္ပံု တင္ျခင္း အားျဖင္႔လူၾကီးမင္းတို႔သည္
(i) ေအာက္ပါစည္းကမ္းႏွင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
(ii) ကၽြန္ပ္တို႔၏လံုၿခံဳ မွဳစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္
(iii)ကစားနည္းမ်ားအတြက္ကၽြန္ပ္တို႕မွသတ္မွတ္ထားေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ားအားနားလည္လက္ခံၿပီးျဖစ္သည္
ဟုယူဆမည္ ျဖစ္ပါသည္။

2. ကၽြန္ပ္တို႔မွစည္းကမ္းႏွင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုအေေျခအေနအရ(တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကိုလိုက္နာရန္အပါအဝင္)
အခ်ိန္အခါမေရြးျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲ၊ျဖည္႔စြက္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ျပဳ ျပင္မႈအားလံုးကိုWebsite ေပၚတြင္အခ်ိန္ ႏွင္႔တေျပးညီထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ထိေျပာင္းလဲထားမႈမ်ားကို Website ေပၚတြင္ေတြ႔ရွိႏိုင္္ မည္္ျဖစ္ပါသည္။ေျပာင္းလဲထားေသာစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား လက္ခံႏိုင္စြမ္းမရွိခဲ့ပါကလူၾကီးမင္းတို႔မွ အသံုးျပဳ ေနေသာအေကာင့္အားရပ္တန္႔ျခင္းျဖစ္ေစ၊Website အသံုးျပဳ ျခင္းအားရပ္တန္႔ျခင္းျဖစ္ေစျပဳ လုပ္သင့္ ပါသည္။သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားေျပာင္းလဲၿပီးေနာက္ပိုင္း website တြင္ဝင္ေရာက္ေဆာ့ကစားသူမ်ား အားလံုးသည္ေျပာင္းလဲထားေသာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုသေဘာ တူလက္ခံၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ပ္တို႔မွယူဆမည္ ျဖစ္ပါသည္။

3. ကၽြန္ပ္တို႔၏ Website အားအသံုးျပဳ ျခင္း(Website မွေပးေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုအသံုးျပဳ ျခင္းအပါအဝင္)သည္ တခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ား၏( ဥပမာအေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ )တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ၿငိစြန္းႏိုင္ေၾကာင္းလူၾကီးမင္းတို႔အေနၿဖင့္ သိရွိၿပီးၿဖစ္ပါလိမ့္မည္။ကၽြန္ပ္တို႔၏ Website တြင္ဝင္ေရာက္ေဆာ့ကစားျခင္း၊website မွေပးေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူျခင္းသည္လူၾကီးမင္းတို႔ေနထုိင္ရာႏိုင္ငံ၏တရားစီရင္ေရးဥပေဒမ်ားႏွင္႔ ၿငိစြန္းႏိုင္ျခင္းရွိမရွိနွင့္ဆက္လက္ေဆာ့ ကစားရန္သင့္မသင့္အားဆံုးျဖတ္ရန္ကစားသူမ်ားတြင္တာဝန္ရွိပါသည္။

4. အေကာင့္ျပဳ လုပ္ျခင္း :

4.1 gkk777တြင္၀င္ေရာက္ေဆာ့ကစားလိုသူ(သို႔)အေကာင့္ျပဳ လုပ္လိုသူအားလံုးသည္အသက္၁၈ႏွစ္ျပည္႕ရန္လို အပ္ပါသည္။အသက္ၿပည့္ေၾကာင္းအေထာက္အထားမ်ားမတင္ျပႏုိင္ပါကgkk777မွအေကာင့္အသံုးျပဳ ျခင္းအားရပ္ တန္႔ထားမည္ျဖစ္သည္။gkk777မွအသက္မျပည့္ေသာေလာင္းကစားျပဳ လုပ္ျခင္းအားအထူးကန္႔ကြက္ထားပါသည္။

4.2 အေကာင့္ျပဳ လုပ္ခ်ိန္တြင္ျဖည့္သြင္းရေသာအခ်က္အလက္မ်ားသည္မွန္ကန္မႈရွိရန္လိုအပ္ၿပီးျပည့္စံုစြာ ျဖည္႔သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။အခ်က္အလက္မျပည္႔စံုျခင္း၊မွားယြင္းျခင္းမ်ားစစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါကအေကာင့္အသံုးျပဳ ခြင္႔အားယာယီရပ္ဆိုင္းထားမည္ျဖစ္ျပီးအေကာင့္မရပ္တန္႔ခင္ရွိထားေသာေလာင္းေၾကး နွင့္အႏိုင္အရွံဳး သည္ လည္းရပ္တန္႔ေနမည္ျဖစ္သည္။

4.3 အေကာင့္မွတ္ပံုတင္ျခင္းအားျဖင္႔ လူၾကီးမင္းတို႔သည္ကၽြန္ပ္တို႔၏လုိက္နာရန္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို သိရွိနား လည္ ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းယူဆမည္ျဖစ္ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ကၽြန္ပ္တို႔မွကစားသူမွန္ကန္ေၾကာင္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေဒသ၏ဥပေဒမ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ကစားသူမ်ား၏ဘဏ္အေကာင္႕ ႏွင္႔လိုအပ္ေသာကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္းေကာင္းရယူသြားမည္ျဖစ္သည္။ကၽြန္ပ္တို႔မွေတာင္း ဆိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားမတင္ျပႏိုင္သည့္အေကာင္႔အားရပ္တန္႔ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ကစားခြင့္ ပိတ္ပင္ျခင္း ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳ လုပ္မည္ၿဖစ္သည္။

5. အေကာင့္ဖြင့္ျခင္းအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား:

5.1 gkk777မွကစားသမားမ်ား၏ကိုယ္ပိုင္ ID ႏွင္႔ password မ်ားအားစိတ္ၾကိဳက္ထားရွိနိုင္ပါသည္။လူၾကီးမင္းတို႔ အေနျဖင္႔အေကာင့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုလံုျခံဳ စြာသိမ္းထားရန္လိုအပ္ပါသည္။အေကာင္႔မွေလာင္းေၾကးထပ္ျခင္း၊ ေငြေၾကးထုတ္ယူျခင္းႏွင့္အျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလံုးသည္လူၾကီးမင္းတို႔တြင္သာတာဝန္ရိွပါသည္။

5.2 ID ႏွင္႔ Password မွန္ကန္ပါက( အေကာင့္ပိုင္ရွင္မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ )အေကာင့္အတြင္းဝင္ေရာက္ေဆာ႔က စားျခင္းႏွင့္ေငြေၾကးထုတ္ယူျခင္းမ်ားျပဳ လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

5.3 လူၾကီးမင္းတို႔အေနျဖင္႔အျခားသူမ်ားမိမိအေကာင့္ကစားေနေၾကာင္းသံသယျဖစ္ဖြယ္အခ်က္အလက္မ်ား ေတြ႕ရွိပါက Password အား Website မွတဆင္႔ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလဲသင့္ပါသည္။ ID ႏွင္႔ password တစ္ခုခုအား ေမ႔သြားျခင္းမ်ားရွိခဲ႔ပါကကၽြန္ပ္တို႔ထံဆက္သြယ္ျခင္းျဖင္႔ ျပန္လည္ရယူႏိုင္ပါသည္။

5.4 အေကာင့္တြင္ရွိေသာေငြေၾကးပမာဏႏွင့္အမွတ္ျဖည့္သြင္းျခင္း၊ထုတ္ယူျခင္းမွတ္တမ္းမ်ားကိုအခ်ိန္မေရြး Website ေပၚတြင္ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

5.5 ကစားသမားမ်ား၏ အေကာင့္စကားဝွက္မ်ားကို လုံၿခဳံစြာသိမ္းဆည္းပါ။ အေကာင့္စကားဝွက္မ်ား ေပါက္ၾကားပါက၊ အေကာင့္ ထံမွ‌ေငြေၾကးဆုံးရႈးမႈအတြက္ gkk777မွတာဝန္ယူမည္မဟုတ္ပါ။

6. အေကာင့္အားရပ္ဆိုင္းျခင္းႏွင္႔ကစားခြင့္ရုပ္သိမ္းျခင္း:

6.1 လူၾကီးမင္း၏အေကာင့္အားပိတ္လိုပါကကၽြန္ပ္တို႔ထံဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။အေကာင့္တြင္ရွိေသာအမွတ္မ်ား အားလံုးကိုgkk777မွထုတ္ယူထားၿပီးအေကာင့္ပိတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ေလာင္းေၾကးျပဳ လုပ္ေနစဥ္(သို႔)၊ကစား မွတ္အႏိုင္အရႈံးမတြက္ရေသးခင္အေကာင့္အားမည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ ပိတ္ခြင့္မရွိပါ။

6.2 gkk777မွကစားသမားမ်ား၏အေကာင့္အားအခ်ိန္မေရြး၊မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင္႔မဆိုရပ္ဆိုင္းခြင့္ (သို႔) ပိတ္ခြင့္ရွိပါသည္။ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါကကစားသမားမ်ားအားအေၾကာင္းမၾကားပဲအ ေကာင္႔အားရပ္ဆိုင္းျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ပိတ္ပင္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳ လုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။:

(က) Game ကစားရန္ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္ေတာ့ျခင္း၊

(ခ)ကစားသူမွမမွန္ကန္ေသာနည္းလမ္း၊ရည္ရြယ္ခ်က္(သို႔)တရားမဝင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔ကစားျခင္း၊

(ဂ)ကစားသူမွ Website (သို႔)အက္ပလီေကးရွင္းအားမသမာေသာနည္းလမ္းမ်ား၊အသံုးျပဳ ျပီးအျမတ္ရွာျခင္း၊

(ဃ)အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္း၊ရဲတပ္ဖြဲ႕(သို႔)တရားဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားမွအေကာင့္အားပိတ္ရန္ေတာင္းဆိုျခင္း၊

(င) ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားျဖစ္ပြားၿပီး (သို႔) ၿဖစ္ပြားရန္အလားအလာရွိသည္ဟု gkk777မွယူဆထားျခင္း

6.3 (က)မွ(င)ပါအခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ရပ္ဆိုင္းျခင္း(သို႔)ပိတ္ပင္ျခင္းခံရေသာအေကာင္႕ပိုင္ရွင္သည္ ၄င္း
ေၾကာင္႔ျဖစ္ေပၚလာေသာ gkk777 မွဆံုးရွံဳးမႈမ်ား ၊ နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္အသံုးစရိတ္အားလံုးကိုျပန္ဆပ္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ရပ္ဆိုင္းျခင္း(သို႔)ပိတ္ပင္ျခင္းခံရေသာအေကာင့္မွ အမွတ္အားလံုး မ်ား(သို႔)တစ္ဝက္ကိုgkk777မွနစ္နာေၾကးအျဖစ္သိမ္းဆည္းမည္ျဖစ္သည္။

7. Website အသံုးျပဳ ျခင္း

7.1 ကစားသူမ်ားအသံုးျပဳ ေသာကြန္ပ်ဴ တာ(သို႔)မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင္႔အင္တာနက္လိုင္းအားစသည္တို႔သည္ Website ကိုသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေစႏိုင္ပါသည္။Website တြင္ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳ ေသာကိရိယာမ်ားမွျဖစ္ေပၚလာေသာအ မွားမ်ား၊ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ားသည္ကစားသူမ်ားတြင္သာတာဝန္ရွိပါသည္။website သည္အမွားခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မရွိဘဲ အစဥ္ ေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္လိမ့္မည္ဟုgkk777မွအတည္မျပဳ ႏိုင္ပါသျဖင္႔ကစားသူတို႔အသံုးျပဳ ေသာကိရိယာ၊အင္တာ နက္လိုင္းမေကာင္းမြန္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မွားယြင္းမႈမ်ား ကို gkk777 ဂိမ္းServer တြင္သိုေလွာင္ထား သည္႕အတိုင္းသာဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။

7.2 gkk777မွဂိမ္းရလဒ္မ်ားသည္မွန္ကန္ေစ႔စပ္မႈရွိပါသည္။ဂိမ္းကစားစဥ္အတြင္းမသမာေသာနည္းလမ္းမ်ား၊လိမ္ လည္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔အမွတ္ရယူရန္ၾကိဳးစားျခင္းမ်ားေတြ႔ရွိပါကgkk777မွတရားစီရင္ေရးနည္းလမ္းမ်ားအသံုး ျပဳကာေျဖရွင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။သံသယျဖစ္ျခင္းခံရေသာအေကာင့္မွအမွတ္မ်ားကိုေငြသားအျဖစ္ထုတ္ ေပးျခင္းမွ ဆိုင္းငံ့ထားမည္ျဖစ္ျပီးမသမာေသာနည္းျဖင္႔ကစားျခင္းမွျဖစ္ေပၚလာေသာကၽြန္ပ္တို႔၏ website ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈမ်ား ကိုထုိကစားသူမွျပန္လည္ေပးဆပ္္ရမည္ျဖစ္သည္။

7.3 ကစားသူအသံုးျပဳ ေသာကိရိယာမ်ား(သို႔)အင္တာနက္လိုင္းခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမွျဖစ္ေပၚလာေသာေဆာ့၀ဲလ္ (သို႔)အ ေကာင္႔ပိုင္းဆိုင္ရာ ပ်က္စီးမႈမ်ားကိုgkk777မွလက္ခံေျဖရွင္းေပးမည္မဟုတ္ပါ ။ ေဆာ့၀ဲလ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွားယြင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါကgkk777မွအဆိုပါမွားယြင္းမႈမ်ားနွင့္ပတ္သက္ေသာအစိတ္အပိုင္းအားလံုးအား Website မွ ဖယ္ရွား ပစ္မည္ျဖစ္သည္ ။

7.4 gkk777မွ Website ေပၚမွအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုအခ်ိန္မေရြးမည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင္႔မဆိုေျပာင္း လဲခြင္႔ ရွိပါသည္။

7.5 gkk777ဂိမ္းအခ်က္အလက္မ်ားျပင္ဆင္မြမ္းမံေနသည့္အခ်ိန္မွစ၍ကစားသမားမ်ားအေနျဖင္႔ဂိမ္းကစားရာမွရုတ္ တစ္ရက္ျပတ္ေတာက္ျခင္းျဖစ္နုိင္ပါသျဖင္႔ဂိမ္း Website သို႕၀င္ေရာက္၍ဂိမ္းကစားျခင္း၊အေကာင့္၀င္ေရာက္ျခင္း ျပဳ လုပ္နိုင္မည္မဟုတ္ပါ။၄င္းအေေျခအေနမ်ိဳးတြင္gkk777မွဂိမ္းWebsite မွျပင္ဆင္မႈမျပဳ လုပ္ခင္ရွိေနေသာအမွတ္ ႏွင္႔အခ်က္အလက္မ်ားကိုမူလအတိုင္းသိမ္းဆည္းေပးထားမည္ျဖစ္ပါသည္။

7.6 ဂိမ္းရလဒ္မ်ားအတြက္ကၽြန္ပ္တို႔မွေနာက္ဆံုးရလဒ္မ်ားကိုအေျခအေနအရဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီးကစား သူမွနည္းပညာမ်ားအသံုးျပဳ ျပီးျပင္ဆင္ထားေသာ ဂိမ္းရလဒ္မ်ားကိုလက္ခံစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။

7.7 အေကာင္းဆုံးဂိမ္းအေတြ႕အႀကဳံမ်ားေပးစြမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ Website ႏွင့္ဂိမ္းပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားအား ဗုဒၶဟူး ေန့တုိင္း မနက္ ၉:၃၀ နာရီမွ ၁၀:၃၀ မိနစ္ထိျပင္ဆင္မူ့မ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။


8. အားကစားစည္းကမ္းခ်က္ :

8.1 ဤဆိုက္ရွိဂိမ္းအားလုံးအတြက္ အျမင့္ဆုံးထုတ္ေငြကန႔္သတ္ခ်က္ 300,000,000 ks

အထူးအစီအစဥ္


💰အရံဂိမ္းလင့္မ်ား💰

📢GKK999.com ဂိမ္းလင့္ဝင္မရပါက အေပၚက အရံဂိမ္းလင့္မ်ားနဲ႔ ဂိမ္းထဲ့ကို ဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္ရွင့္။

 

Contact Information😍 

Follow us on Facebook, Viber, and Telegram to get the latest updates on offers.   

    

 

🤖ပ႐ိုမိုးရွင္းရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြက ဘာေတြလဲ? 🤖

Facebook live stream link -https://www.facebook.com/gkk777mainpage/

 

Telegram official link - https://t.me/gkk777bonus

 

📢 GKK777 မွာ live stream ၾကည့္ၿပီးေဘာနပ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရဲ႕ကံထူးရွင္ျဖစ္ႏိုင္တာေၾကာင့္အခုဘဲ Page ကို Like and Share လုပ္ထားလိုက္ၾကပါစို။

 

📢 GKK777 telegram official တြင္လည္း Group member မ်ားသာလွ်င္ရရွိႏိုင္သည့္ ပ႐ိုမိုးရွင္းအသစ္မ်ားနဲ႔ ေဘာနပ္ေပါင္းမ်ားစြာကိုအၿမဲတင္ေပးေနတာမလို Subscriber လုပ္ထားလိုက္ၾကပါစို။

 

Facebook live stream ကို ျမန္မာခ်ိန္ ညေန 5 PM ထိ ေန႔စဥ္ လြင့္ေပးသြားပါမည္ျဖစ္ေၾကာင္းအသိေပးအပ္ပါတယ္ရွင့္။

😍Contact Information😍 


Follow us on Facebook, Viber, and Telegram to get the latest updates on offers.   

    
🤖 ပ႐ိုမိုးရွင္းရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြက ဘာေတြလဲ?  🤖
🤖မန္ဘာသစ္မ်ားအတြက္ 600% ေဘာနပ္ 5,000ks သြင္းၿပီး 30,000ks အပိုရရွိမွာျဖစ္တဲ့အျပင္ စေလာ့ ႏွင့္ ငါးပစ္ ဂိမ္းအားလုံးကို ကစားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လက္လႊတ္မခံသင့္ တဲ့ေဘာနပ္ေလးျဖစ္လို႔ ရကိုရယူကစားၾကည့္လိုက္ပါေနာ္။ 😍😍😍

 ပ႐ိုမိုးရွင္းစည္းကမ္းခ်က္ 

🦋မန္ဘာသစ္ဖရီးေဘာနပ္ ကို 6/6//2024 ေန႔မွအေကာင့္စဖြင့္တဲ့မန္ဘာမ်ား ရယူကစားႏိုင္သည္။ ေလာ့အင္ဝင္ၿပီး ပ႐ိုမိုးရွင္းတြင္ "join" ႏွိပ္ၿပီး ေဘာနပ္ရယူပါ။

🦋 ပ႐ိုမိုးရွင္း ျဖင့္ စေလာ့ဂိမ္းအားလုံးကစားႏိုင္သည္။(JILI Dragon Treasure/ Secret Treasure/ Crazy Hunter ကစား၍မရပါ)အျခားဂိမ္းမ်ားကစားထားပါကအႏိုင္မွတ္မ်ားကိုထုတ္ေပးမယ္မဟုတ္ပါ။

🦋ပ႐ိုမိုးရွင္းကို ရယူရန္ ေငြထုတ္အေကာင့္ခ်ိတ္မွသာလွ်င္ ပ႐ိုမိုးရွင္းကိုရယူႏိုင္မည္။ ( ဤပ႐ိုမိုးရွင္းကို ရယူကစားၿပီး mytel pay ျဖင့္ ေငြထုတ္စာရင္းတင္လာပါက ေငြထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ပါါ )

🦋 ပ႐ိုမိုးရွင္းရယူကစားၿပီးေနာက္ ေငြလာထုတ္ပါက IP တစ္ခုထပ္ပိုလွ်င္ႏိုင္မွတ္မ်ားကိုထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။

🦋ပ႐ိုမိုးရွင္းကာလအတြင္း ေငြထုတ္အေကာင့္ အခ်က္အလက္မ်ားျပဳျပင္ခြင့္မရွိပါ။ ျပဳျပင္ပါက ႏိုင္မွတ္မ်ားကိုေငြထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။

🦋အနည္းဆုံး (5)မွတ္ (သို့) သတ္မွတ္ထားေသာႀကိမ္ေရျပည့္မွသာလွ်င္ ပ႐ိုမိုးရွင္းတြင္ ႏုတ္ထြက္ႏိုင္မည္။

🦋ဤပ႐ိုမိုးရွင္းျဖင့္ Loyalty ခံစားခြင့္မရွိပါ။


⛔️ GKK777 မွပ႐ိုမိုးရွင္းအားလုံးကို အခ်ိန္မေ႐ြး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ပ႐ိုမိုးရွင္းရယူနည္း

 

 

👉ေလာ့အင္ဝင္ၿပီးပါက “ပ႐ိုမိုးရွင္း” ကိုႏွိပ္ကာ မိမိယူလိုသည့္ ပ႐ိုမိုးရွင္းပုံေအာက္မွာ "JOIN"ကိုႏွိပ္၍ရယူႏိုင္ပါသည္။

 

🎁ပ႐ိုမိုးရွင္းပယ္ဖ်က္နည္း🎁

 

 
📌ကစားၿပီး “End Promotion” ကိုႏွိပ္၍မရပါက 10 မိနစ္ေစာင့္ၿပီး “End Promotion”  ကို ျပန္ႏွိပ္ေပးပါရွင့္။😍 Contact Information 😍 


Follow us on Facebook, Viber, and Telegram to get the latest updates on offers.   

    

 

🎁 ပ႐ိုမိုးရွင္းရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြက ဘာေတြလဲ? 🎁

🥰Mini Slot ကစားၾကေသာမန္ဘာမ်ားအတြက္ 50,000Ks ထိ ရရွိမွာျဖစ္လို႔ ေဘာနပ္ရယူကစားၿပီး ေငြထုတ္လိုက္ၾကပါစို႔ 🥰🥰

 

 ပ႐ိုမိုးရွင္းစည္းကမ္းခ်က္:

☔️ ပ႐ိုမိုးရွင္းကို Gkk777 မန္ဘာတိုင္းပါဝင္ႏိုင္သည္။ေလာ့အင္ဝင္ၿပီး ပ႐ိုမိုးရွင္းတြင္ "Jion" ႏွိပ္ၿပီးေဘာနပ္ရယူပါ။

☔️ ပ႐ိုမိုးရွင္းျဖင့္ Mini Slot game ကစားႏိုင္သည္။ အျခားဂိမ္းကစားထားသည္ကို ေတြ႕ရွိပါက ႏိုင္မွတ္မ်ားကို ထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။

☔️ပ႐ိုမိုးရွင္းကာလအတြင္း ေငြထုတ္အေကာင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ျပဳျပင္ခြင့္မရွိပါ။ ျပဳျပင္ပါက သြင္းေငြအရင္းမွတ္သာလွ်င္ျပန္အမ္းမည္ျဖစ္သည္။

☔️ ထုတ္ေငြကန႔္သတ္ခ်က္ထက္ပိုေသာအမွတ္မ်ားကို System မွ အလိုအေလ်ာက္ႏူတ္ယူမည္။

☔️ ပ႐ိုမိုးရွင္းျဖင့္ Loyalty ခံစားခြင့္မရွိပါ။

☔️အနည္းဆုံး 5 မွတ္ေအာက္ (သို) ႀကိမ္ေရ 10 ဆ ျပည့္မွ ပ႐ိုမိုးရွင္းမွႏုတ္ထြက္ႏိုင္မည္။

⛔️ GKK777 မွပ႐ိုမိုးရွင္းအားလုံးကို အခ်ိန္မေ႐ြး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

 

🎁 ပ႐ိုမိုးရွင္းရယူကစားနည္း 🎁

 

 

👉ေလာ့အင္ဝင္ၿပီးပါက “ပ႐ိုမိုးရွင္း” ကိုႏွိပ္ကာ မိမိယူလိုသည့္ ပ႐ိုမိုးရွင္းပုံေအာက္မွာ "JOIN"ကိုႏွိပ္၍ရယူႏိုင္ပါသည္။

 

🎁 ပ႐ိုမိုးရွင္းပယ္ဖ်က္နည္း 🎁

 

 

📌ကစားၿပီး “End Promotion” ကိုႏွိပ္၍မရပါက 10 မိနစ္ေစာင့္ၿပီး “End Promotion” ကို ျပန္ႏွိပ္ေပးပါရွင့္။

😍Contact Information😍 


Follow us on Facebook, Viber, and Telegram to get the latest updates on offers. 

 

    
🎁 ပ႐ိုမိုးရွင္းရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြက ဘာေတြလဲ? 🎁

💫💸ေန႔တိုင္းသြင္းေငြ 3,000Ks ကေန 10 ဆ 30,000Ks ထိတိုးပြားေစလို႔ အရမ္းတန္တဲ့ေဘာနပ္ေလးပါေနာ္။ 💸 💫

 ပ႐ိုမိုးရွင္းစည္းကမ္းခ်က္:

💎 ေလာ့အင္ဝင္ၿပီး ပ႐ိုမိုးရွင္းတြင္ "join" ႏွိပ္ၿပီး ေဘာနပ္ရယူပါ။

💎 ဘဏ္အေကာင့္ခ်ိတ္မွသာလွ်င္ ပ႐ိုမိုးရွင္းရယူႏိုင္ၿပီး GKK777 မန္ဘာဝင္တိုင္း ပါဝင္ႏိုင္သည္။

💎 ဤေဘာနပ္ျဖင့္စေလာ့ဂိမ္း အားလုံးကစားႏိုင္သည္။ JILI Slot (Dragon Treasure / Secret Treasure / Crazy Hunter) ဂိမ္းကစား၍မရပါ)သတ္မွတ္ထားတဲ့ဂိမ္းမွလြဲ၍ အျခားဂိမ္းကစားထားပါက အႏိုင္မွတ္မ်ားကို ထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။

💎 ပ႐ိုမိုးရွင္းကာလအတြင္း ေငြထုတ္အေကာင့္ အခ်က္လက္မ်ားျပဳျပင္ခြင့္မရွိပါ၊ ျပဳျပင္ပါက အရင္းမွတ္သာျပန္အမ္းမည္ ျဖစ္သည္။

💎 ထုတ္ေငြကန႔္သတ္ခ်က္ထက္ပိုေသာအမွတ္မ်ားကို system မွအလိုအေလ်ာက္ႏုတ္ယူမည္။

💎 ပ႐ိုမိုးရွင္းျဖင့္ Loyalty ခံစားခြင့္မရွိပါ။

💎 အနည္းဆုံး 5 မွတ္ေအာက္ (သို) သတ္မွတ္ႏိုင္မွတ္ ျပည့္မွ ပ႐ိုမိုးရွင္းမွႏုတ္ထြက္ႏိုင္မည္။

⛔️ GKK777 မွပ႐ိုမိုးရွင္းအားလုံးကို အခ်ိန္မေ႐ြး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

 

🎁 ပ႐ိုမိုးရွင္းရယူကစားနည္း 🎁

 

 

👉ေလာ့အင္ဝင္ၿပီးပါက “ပ႐ိုမိုးရွင္း” ကိုႏွိပ္ကာ မိမိယူလိုသည့္ ပ႐ိုမိုးရွင္းပုံေအာက္မွာ "JOIN"ကိုႏွိပ္၍ရယူႏိုင္ပါသည္။

 

🎁 ပ႐ိုမိုးရွင္းပယ္ဖ်က္နည္း 🎁

 

 

📌ကစားၿပီး “End Promotion” ကိုႏွိပ္၍မရပါက 10 မိနစ္ေစာင့္ၿပီး “End Promotion” ကို ျပန္ႏွိပ္ေပးပါရွင့္။

😍Contact Information😍 


Follow us on Facebook, Viber, and Telegram to get the latest updates on offers. 

 

    

ပ႐ိုမိုးရွင္းရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြက ဘာေတြလဲ?

⏩ ႀကိမ္ေရမ်ားမ်ားကစားေလ ျပန္အမ္းေငြမ်ားမ်ားရေလမလို႔ ႀကိမ္ေရေတြတက္ေအာင္ မ်ားမ်ားကစားဖို႔ မေမ့ၾကနဲ႔ေနာ္

🎁 ပ႐ိုမိုးရွင္းစည္းကမ္းခ်က္ 🎁


💎 ျပန္အမ္းေငြေကာ္မရွင္ကို ေနာက္ရက္ညေန (4) နာရီတြင္ဂိမ္းအေကာင့္ထဲသိုထည့္သြင္းေပးမည္ျဖစ္ၿပီးႀကိမ္ေရ (1) ဆကစားၿပီးေငြထုတ္ႏိုင္သည္။

💎 ဆုေငြ (50) မွတ္ေအာက္နည္းပါက ခံစားခြင့္ရမည္မဟုတ္ပါ။ ႀကိမ္ေရ မ်ားကိုေနာက္ရက္အထိ စုေဆာင္းေပးမည္မဟုတ္ပါ။ ေန႔စဥ္အသစ္မွစ၍ တြက္ခ်က္မည္ျဖစ္သည္။

💎 ႐ိုး႐ိုးသြင္းေငြျဖင့္ကစားထားေသာဂိမ္းအားလုံး၏ ႀကိမ္ေရ ကိုသာတြက္ခ်က္ေပးပါမည္။ ပ႐ိုမိုးရွင္းအမွတ္ျဖင့္ရရွိသည့္ ႀကိမ္ေရ မ်ားကိုထည့္တြက္မည္မဟုတ္ပါ။

⛔️ GKK777 မွပ႐ိုမိုးရွင္းအားလုံး အခ်ိန္မေ႐ြး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

 

😍Contact Information😍 

Follow us on Facebook, Viber, and Telegram to get the latest updates on offers.   

    

 

🤖 ပ႐ိုမိုးရွင္းရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြက ဘာေတြလဲ?  🤖
🎮🎮 အပတ္စဥ္ စေန/တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း 20,000Ks မွ အမ်ားဆုံး 50,000Ks အထိ စိတ္ႀကိဳက္ေငြသြင္းၿပီး 50% ပ႐ိုမိုးရွင္းကို တစ္ရက္တစ္ႀကိမ္ရယူႏိုင္ပါတယ္ရွင့္ 🎮🎮

 ပ႐ိုမိုးရွင္းစည္းကမ္းခ်က္ 

💯 အပတ္စဥ္ စေန/တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း 20,000Ks မွ အမ်ားဆုံး 50,000Ks အထိ စိတ္ႀကိဳက္ေငြသြင္းၿပီး 50% ပ႐ိုမိုးရွင္းရယူရန္ "Join" ႏွိပ္ၿပီး ရယူႏိုင္သည္။

💯 ပ႐ိုမိုးရွင္း ကို GKK777 မန္ဘာဝင္တိုင္း ပါဝင္ႏိုင္သည္။

💯 ပ႐ိုမိုးရွင္း ျဖင့္ စေလာ့၊ ငါးပစ္ ဂိမ္းအားလုံးကစားႏိုင္သည္။ (JILI Dragon Treasure/ Secret Treasure/ Crazy Hunter ကစား၍မရပါ)အျခားဂိမ္းမ်ားကစားထားပါကအႏိုင္မွတ္မ်ားကိုထုတ္ေပးမယ္မဟုတ္ပါ။


💯ပ႐ိုမိုးရွင္းကို ရယူရန္ ေငြထုတ္အေကာင့္ခ်ိတ္မွသာလွ်င္ ပ႐ိုမိုးရွင္းကိုရယူႏိုင္မည္။ ( ဤပ႐ိုမိုးရွင္းကို ရယူကစားၿပီး mytel pay ျဖင့္ ေငြထုတ္စာရင္းတင္လာပါက ေငြထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။အရင္းမွတ္သာ ျပန္လြဲေပးမည္ျဖစ္သည္။ )

💯 ပ႐ိုမိုးရွင္းကာလအတြင္း ေငြထုတ္အေကာင့္ အခ်က္အလက္မ်ားျပဳျပင္ခြင့္မရွိပါ။ ျပဳျပင္ပါက သြင္းေငြအရင္းမွတ္သာလွ်င္ျပန္အမ္းမည္ျဖစ္သည္။

💯 ဤပ႐ိုမိုးရွင္းျဖင့္ Loyalty ခံစားခြင့္မရွိပါ။

💯 အနည္းဆုံး (5) မွတ္ေအာက္ (သို) ႀကိမ္ေရ 20 ဆ ျပည့္မွ ပ႐ိုမိုးရွင္းမွႏုတ္ထြက္ႏိုင္မည္။

⛔️ GKK777 မွပ႐ိုမိုးရွင္းအားလုံးကို အခ်ိန္မေ႐ြး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

🎁 ပ႐ိုမိုးရွင္းရယူကစားနည္း 🎁

 

 

👉ေလာ့အင္ဝင္ၿပီးပါက “ပ႐ိုမိုးရွင္း” ကိုႏွိပ္ကာ မိမိယူလိုသည့္ ပ႐ိုမိုးရွင္းပုံေအာက္မွာ "JOIN"ကိုႏွိပ္၍ရယူႏိုင္ပါသည္။

 

🎁ပ႐ိုမိုးရွင္းပယ္ဖ်က္နည္း🎁

 


📌ကစားၿပီး “End Promotion” ကိုႏွိပ္၍မရပါက 10 မိနစ္ေစာင့္ၿပီး “End Promotion”  ကို ျပန္ႏွိပ္ေပးပါရွင့္။


😍 Contact Information 😍 


Follow us on Facebook, Viber, and Telegram to get the latest updates on offers.   

    

 

☃️ ပ႐ိုမိုးရွင္းရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြက ဘာေတြလဲ? ☃️

🎁  GKK777 မွာ သူငယ္ခ်င္းေတြကို ကစားဖို႔မိတ္ဆက္ၿပီး အျမင့္ဆုံး 10% မိတ္ဆက္ေဘာနပ္ ကိုရယူကစားလို႔ရေနၿပီေနာ္။🎁 

🎁 ပ႐ိုမိုးရွင္းစည္းကမ္းခ်က္ 🎁


🎁 ဤပ႐ိုမိုးရွင္းသည္ 01/07/2024 မွစၿပီးအက်ဳံးဝင္သည္။ တနလၤာေန႔တိုင္း ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (16:00) အခ်ိန္မွစ၍ မိတ္ဆက္ေကာ္မရွင္ကို Customer Service သို႔ ဆက္သြယ္ၿပီးရယူႏိုင္သည္။

🎁 ေကာ္မရွင္ 10% ကို တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ တြက္ခ်က္ေပးမည္။

⭐️ ဤပ႐ိုမိုးရွင္းကို အနည္းဆုံး 30,000Ks မွ အမ်ားဆုံး 500,000Ks အထိ ေကာ္မရွင္ခံစားခြင့္ရွိၿပီး > 30,000Ks ေအာက္ေလ်ာ့နည္းပါက ေကာ္မရွင္ခံစားခြင့္ရရွိမည္မဟုတ္ပါ။စေလာ့ႏွင္ငါးပစ္ကစားထားေသာအ႐ူံးအမွတ္ကို သာတြတ္ခ်က္ေပးသည္။


⭐️ မန္ဘာတိုင္းတြင္ မိတ္ဆက္ေပးသူအေရအတြက္ ကန႔္သတ္ထားျခင္းမရွိပါ။ မ်ားမ်ားမိတ္ဆက္ပါက မ်ားမ်ားေကာ္မရွင္ခံစားခြင့္ရွိသည္။

⭐️ မန္ဘာဝင္စာရင္းသြင္းရာတြင္ ေကာ္မရွင္ခံစားႏိုင္ရန္အတြက္ မိတ္ဆက္ကုဒ္ေနရာမွာ (မိတ္ဆက္သူ)၏ ဂိမ္းအေကာင့္ကို ထည့္သြင္းေပးရပါမည္။

⭐️ မိတ္ဆက္သူဂိမ္းအေကာင့္ထည့္သြင္းရာတြင္ ဂိမ္းအေကာင့္ကို မွန္ကန္စြာျဖည့္သြင္းေပးရပါမည္။ ဂိမ္းအေကာင့္ဖြင့္ၿပီးပါက မိတ္ဆက္သူအခ်က္အလက္မ်ား ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ပယ္ဖ်က္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္၍မရပါ။

⭐️မန္ဘာသစ္ စုစုေပါင္းရႈံးေငြကို ( အျမတ္ႏွင့္ပ႐ိုမိုးရွင္းမွတ္ )ႏႈတ္ၿပီး အမွန္တကယ္ရႈံးေငြကို x ေျမႇာက္10% ျခင္း = ရရွိမည့္ေကာ္မရွင္မွတ္ႏွင့္ညီမွ်သည္။

⭐️ ေအးဂ်င့္အဖြဲဝင္မ်ားသည္ ဤပ႐ိုမိုးရွင္းတြင္ ပါဝင္ခြင့္မျပဳပါ။

⛔️ GKK777 မွပ႐ိုမိုးရွင္းအားလုံးကို အခ်ိန္မေ႐ြး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

😍Contact Information😍 

Follow us on Facebook, Viber, and Telegram to get the latest updates on offers.   

   


 

 

👑 ပ႐ိုမိုးရွင္းရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြက ဘာေတြလဲ?  👑
 👑 ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းရယူကစားႏိုင္တာမဟုတ္ဘဲ သတ္မွတ္ထားတဲ့ရက္အတြင္းမွသာ ရယူကစားႏိုင္တာမလို႔ အပတ္စဥ္ တနလၤာ ၊ ဗုဒၶဟူး ၊ ေသာၾကာ တိုင္းမွာ ရယူကစားဖို႔မေမ့ပါနဲ႔ေနာ္။

 ပ႐ိုမိုးရွင္းစည္းကမ္းခ်က္ 

🍭 အပတ္စဥ္ တနဂၤလာ / ဗုဒၶဟူး / ေသာၾကာေန႔တိုင္း ရယူရန္ ေလာ့အင္ဝင္ၿပီး ပ႐ိုမိုးရွင္းတြင္ " Join " ႏွိပ္ၿပီးေဘာနပ္ရယူပါ။

🍭ပ႐ိုမိုးရွင္း ကို GKK777 မန္ဘာဝင္တိုင္း ပါဝင္ႏိုင္သည္။


🍭 ဤေဘာနပ္ျဖင့္စေလာ့ႏွင့္ငါးပစ္ဂိမ္း အားလုံးကစားႏိုင္သည္။ (JILI Slot Dragon Treasure / Secret Treasure / Crazy Hunter) ဂိမ္းကစား၍မရပါ။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ဂိမ္းမွလြဲ၍ အျခားဂိမ္းကစားထားပါက အႏိုင္မွတ္မ်ားကို ထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။

🍭 ပ႐ိုမိုးရွင္းကာလအတြင္း ေငြထုတ္အေကာင့္ အခ်က္အလက္မ်ားျပဳျပင္ခြင့္မရွိပါ။ ျပဳျပင္ပါက သြင္းေငြအရင္းမွတ္သာလွ်င္ျပန္အမ္းမည္ျဖစ္သည္။

🍭 ထုတ္ေငြကန႔္သတ္ခ်က္ထက္ပိုေသာအမွတ္မ်ားကို system မွ အလိုေလ်ာက္ႏႈတ္ယူမည္။

🍭 အနည္းဆုံး (5) မွတ္ေအာက္ (သို) ႀကိမ္ေရ 20 ဆ ျပည့္မွ ပ႐ိုမိုးရွင္းမွႏုတ္ထြက္ႏိုင္မည္။

🍭ဤပ႐ိုမိုးရွင္းျဖင့္ Loyalty ခံစားခြင့္မရွိပါ။

⛔️ GKK777 မွပ႐ိုမိုးရွင္းအားလုံးကို အခ်ိန္မေ႐ြး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

🎁 ပ႐ိုမိုးရွင္းရယူကစားနည္း 🎁

 

 

👉ေလာ့အင္ဝင္ၿပီးပါက “ပ႐ိုမိုးရွင္း” ကိုႏွိပ္ကာ မိမိယူလိုသည့္ ပ႐ိုမိုးရွင္းပုံေအာက္မွာ "JOIN"ကိုႏွိပ္၍ရယူႏိုင္ပါသည္။

 

🎁ပ႐ိုမိုးရွင္းပယ္ဖ်က္နည္း🎁

 


📌ကစားၿပီး “End Promotion” ကိုႏွိပ္၍မရပါက 10 မိနစ္ေစာင့္ၿပီး “End Promotion”  ကို ျပန္ႏွိပ္ေပးပါရွင့္။


😍 Contact Information 😍 


Follow us on Facebook, Viber, and Telegram to get the latest updates on offers.   

    

 

🌺ပ႐ိုမိုးရွင္းရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြက ဘာေတြလဲ? 🌺

🍓 ေန႔စဥ္ဝင္ေငြေတြတိုးဖို႔အတြက္ စေလာ့၊ ငါးပစ္ေဘာနပ္ကို ေန႔စဥ္တိုင္း ရယူကစားဖို႔မေမ့ပါနဲ႔ေနာ္။

🎁ပ႐ိုမိုးရွင္းစည္းကမ္းခ်က္ 🎁

🌺 ေလာ့အင္ဝင္ၿပီး ပ႐ိုမိုးရွင္းတြင္ "join" ႏွိပ္ၿပီး ေဘာနပ္ရယူပါ။

🌺 ဘဏ္အေကာင့္ခ်ိတ္မွသာလွ်င္ ပ႐ိုမိုးရွင္းရယူႏိုင္မည္။

🌺 ပ႐ိုမိုးရွင္းျဖင့္ စေလာ့ႏွင့္ငါးပစ္ ဂိမ္းအားလုံးကစားႏိုင္ပါသည္။JILI Slot (Dragon Treasure / Secret Treasure / Crazy Hunter)ဂိမ္းကစား၍မရပါ။အျခားဂိမ္းကစားထားပါက သြင္းေငြအမွတ္သာလွ်င္ျပန္အမ္းမည္ျဖစ္သည္။

🌺ပ႐ိုမိုးရွင္းကို ရယူရန္ ေငြထုတ္အေကာင့္ခ်ိတ္မွသာလွ်င္ ပ႐ိုမိုးရွင္းကိုရယူႏိုင္မည္။ ( ဤပ႐ိုမိုးရွင္းကို ရယူကစားၿပီး mytel pay ျဖင့္ ေငြထုတ္စာရင္းတင္လာပါက ေငြထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။အရင္းမွတ္သာ ျပန္လြဲေပးမည္ျဖစ္သည္။ )

🌺 ထုတ္ေငြကန႔္သတ္ခ်က္ထက္ပိုေသာအမွတ္မ်ားကို system မွ အလိုေလ်ာက္ႏႈတ္ယူမည္။

🌺 ပ႐ိုမိုးရွင္းကာလအတြင္း ေငြထုတ္အေကာင့္ အခ်က္လက္မ်ားျပဳျပင္ခြင့္မရွိပါ၊ ျပဳျပင္ပါက အရင္းမွတ္သာျပန္အမ္းမည္ ျဖစ္သည္။

🌺 ပ႐ိုမိုးရွင္းျဖင့္ Loyalty ခံစားခြင့္မရွိပါ။

🌺 အနည္းဆုံး (5) မွတ္ေအာက္ (သို႔) ႀကိမ္ေရ 15 ဆ ျပည့္မွ ပ႐ိုမိုးရွင္းမွႏုတ္ထြက္ႏိုင္မည္။

⛔️ GKK777 မွပ႐ိုမိုးရွင္းအားလုံးကို အခ်ိန္မေ႐ြး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပိုင္ခြင့္ရွိသည္။


🎁 ပ႐ိုမိုးရွင္းရယူကစားနည္း 🎁

 

 

👉ေလာ့အင္ဝင္ၿပီးပါက “ပ႐ိုမိုးရွင္း” ကိုႏွိပ္ကာ မိမိယူလိုသည့္ ပ႐ိုမိုးရွင္းပုံေအာက္မွာ "JOIN"ကိုႏွိပ္၍ရယူႏိုင္ပါသည္။

🎁ပ႐ိုမိုးရွင္းပယ္ဖ်က္နည္း🎁

 


📌ကစားၿပီး “End Promotion” ကိုႏွိပ္၍မရပါက 10 မိနစ္ေစာင့္ၿပီး “End Promotion” ကို ျပန္ႏွိပ္ေပးပါရွင့္။


😍 Contact Information 😍 


Follow us on Facebook, Viber, and Telegram to get the latest updates on offers.   

    

💵💰ပ႐ိုမိုးရွင္းရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြက ဘာေတြလဲ? 💰💵
🤞 ၁၀ ရက္ျပည့္တိုင္းမွာတစ္ႀကိမ္ သိန္း ၂၀၀ ဖိုးေတာင္ system ကေအာ္တို မဲေဖာက္ေပးမာမလို႔ ကံထူးရွင္ျဖစ္ေအာင္ အခုဘဲ ႀကိမ္ေရမ်ားမ်ားကစားထားဖို႔ေတာ့လိုမယ္ေနာ္ 😍🥳🎉

🎁 ပ႐ိုမိုးရွင္းစည္းကမ္းခ်က္ 🎁 

ေလးဆယ့္တစ္ႀကိမ္ေျမႇာက္ ကံစမ္းမဲေပါက္သူစာရင္း   - ဒီေနရာကိုႏွိပ္ပါ

💵ေလးဆယ့္ႏွစ္ႀကိမ္ေျမႇာက္ ကံစမ္းမဲကာလ : 11st July ( 00:00 ) မွ 20th July ရက္ေန႔ ( 23:59 ) ထိျဖစ္သည္။
System မွမဲေဖာက္ေပးမည့္ရက္စြဲႏွင့္အခ်ိန္ : 21st July ရက္ေန႔ ညေန 3 နာရီတြင္ဆုရသူစာရင္းတင္ျပေပးပါမည္။

💵ေလးဆယ့္ သုံးႀကိမ္ေျမႇာက္ ကံစမ္းမဲကာလ : 21st July ( 00:00 ) မွ 30th July ရက္ေန႔ ( 23:59 ) ထိျဖစ္သည္။
System မွမဲေဖာက္ေပးမည့္ရက္စြဲႏွင့္အခ်ိန္ : 31st July ရက္ေန႔ ညေန 3 နာရီတြင္ဆုရသူစာရင္းတင္ျပေပးပါမည္။

👉 ကံစမ္းမဲပါဝင္ရန္ ဂိမ္းအားလုံး ကံစမ္းႏိုင္သည္။

👉 ႐ိုး႐ိုးသြင္းေငြႏွင့္ကစားထားေသာႀကိမ္ေရ (2,000) ရွိလွ်င္ကံစမ္းမဲလက္မွတ္ တစ္ေစာင္ရယူႏိုင္သည္။

👉 GKK777 System ျဖင့္ကံစမ္းမဲလက္မွတ္ကို 10 ရက္တစ္ႀကိမ္တြက္ခ်က္မည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ကာလအထိ စုေဆာင္းမည္မဟုတ္ပါ။

👉 ကံထူးရွင္မ်ားကို GKK777 ပ႐ိုမိုးရွင္းစာရင္းတြင္တင္ျပေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားမည္မဟုတ္ပါ။

⛔️ GKK777 မွ ဤဆုေၾကးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အခ်ိန္မေ႐ြးျပဳျပင္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ရပ္တန႔္ပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။

Contact Information😍 

Follow us on Facebook, Viber, and Telegram to get the latest updates on offers.   

    

 

🥰GKK99 မွာ ဂိမ္းအေကာင့္ဖြင့္ၿပီးဖရီးပ႐ိုမိုးရွင္းမ်ားစြာရယူလိုက္ပါ။🥰🥰 

 

😍ဖရီးေဘာနပ္မ်ားရယူရန္ ေအာက္ပါလင့္မ်ားကိုဆက္သြယ္ရယူႏိုင္ပါသည္။😍 

 

ဂိမ္းအေကာင့္ဖြင့္ရန္လင့္  : ဤေနရာတြင္ႏွိပ္ပါ။

Viber Link : ဤေနရာတြင္ႏွိပ္ပါ။

Telegram Link : ဤေနရာတြင္ႏွိပ္ပါ။

 
ထိုင္း K+Bank မွ KBZ Pay တိုက္႐ိုက္ေငြလႊဲနည္း

 

 

📢 ထိုင္းေရာက္ေ႐ႊျမန္မာမ်ား GKK777 မွာဂိမ္းကစားလို႔ရေနပါၿပီရွင့္။

Contact Information😍 


Follow us on Facebook, Viber, and Telegram to get the latest updates on offers.   

    

💸USDT ျဖင့္ေငြသြင္းၿပီး 50% ေဘာနပ္ရယူလိုက္ပါ 💸

စည္းကမ္းခ်က္မ်ား


🌟 ဤပ႐ိုမိုးရွင္းရယူရန္ မိမိ၏ ဂိမ္းအေကာင့္ကိုေငြထုတ္အေကာင့္ကို USDT လိပ္စာကိုခ်ိတ္ထားၿပီး USDT(TRC20)ဖင့္ ေငြသြင္းသူမွသာ ဤပ႐ိုမိုးရွင္းပါဝင္ႏိုင္မည္။

🌟 ဤပ႐ိုမိုးရွင္းရယူကစားရန္ USDT(TRC20) ျဖင့္ ေငြသြင္းၿပီးေနာက္ > Customer Service < ကို ဆက္သြယ္ၿပီး ေဘာနပ္ ရယူႏိုင္သည္။

🌟 USDT လိပ္စာႏွင့္ ေငြထုတ္အေကာင့္ခ်ိတ္မွသာလွ်င္ ေဘာနပ္ရယူႏိုင္သည္။ ပ႐ိုမိုးရွင္းကာလတြင္ ေငြထုတ္အေကာင့္ ျပင္ဆင္ခြင့္မရွိပါ၊ ျပင္ဆင္ပါက ႏိုင္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။

🌟 ဤပ႐ိုမိုးရွင္းကို မန္ဘာ တစ္ဦးလွ်င္ တစ္ႀကိမ္သာ ပါဝင္ႏိုင္သည္။

🌟 ဤေဘာနပ္ ျဖင့္ စေလာ့ ႏွင့္ ငါးပစ္ ဂိမ္းအားလုံး ကစားႏိုင္ပါသည္။

🌟 ထုတ္ေငြကန႔္သတ္ခ်က္ထက္ပိုေသာအမွတ္မ်ားကို system မွအလိုအေလ်ာက္ႏုတ္ယူမည္။

🌟 အနည္းဆုံး (5) မွတ္ေအာက္ (သို) ႀကိမ္ေရ 6 ဆ ျပည့္မွ ပ႐ိုမိုးရွင္းမွႏုတ္ထြက္ႏိုင္မည္။

🌟 ပ႐ိုမိုးရွင္းျဖင့္ Loyalty ခံစားခြင့္မရွိပါ။

⛔️ GKK777 မွပ႐ိုမိုးရွင္းအားလုံးကို အခ်ိန္မေ႐ြး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပိုင္ခြင့္ရွိသည္။GKK777 မွပ႐ိုမိုးရွင္းအားလုံးကို အခ်ိန္မေ႐ြး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

😍 Contact Information 😍 

Follow us on Facebook, Viber, and Telegram to get the latest updates on offers.   

    

 

😍What are the benfits of this promotions😍 
အထူးေဘာနပ္မ်ားရယူရန္ GKK777 Telgram Channel Channel ကို Like & Follow လုပ္ထားၿပီး ေနာက္ဆုံးေပၚ ပ႐ိုမိုးရွင္းသစ္မ်ားေလ့လာပါ

 

😍Adventages of Channel Jioning😍 
Channel အတြက္ ကန႔္သတ္ထားတဲ့ လူဦးေရပမာဏေရာက္တာနဲ႔ အထူးပ႐ိုမိုးရွင္းေလးေတြကို channel Jion ထားတဲ့ မန္ဘာေတြကိုသားေပးမွာပါရွင့္

 

ဥပမာ။ ။ခ်န္နယ္ မန္ဘာဦးေရ 5000 ကေန 5500 ေရာက္ၿပီဆိုတာနဲ႔ အထူးပ႐ိုမိုးရွင္းေလးကို ေပးမွာျဖစ္တဲ့အတြက္

 

Gorup ထဲ့မွာ အၿမဲ active ျဖစ္ေနၿပီး မန္ဘာဦးေရ တိုးတက္လာတာနဲ႔အမွ် အထူးပ႐ိုမိုးရွင္းမ်ားစြာကိုေပးသြားမွာပါရွင့္။
✅ GKK777 ရဲ႕ေန႔စဥ္ပ႐ိုမိုးရွင္းအသစ္မ်ားစြာကို သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ဆိုရွယ္မီဒီယာ LINK ေပၚတြင္ Like & Share ျပဳလုပ္ၿပီး အလြယ္တကူဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္ရွင့္ ✅

 

🔥 ေငြသြင္းေငြထုတ္သတိေပးခ်က္🔥

 

💵 သြင္းေငြ၏ ႀကိမ္ႏႈန္း(1) ဆ ျပည့္မွသာ ေငြထုတ္ႏိုင္မည္။! 

💵 ဘဏ္အေကာင့္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ရန္ (K Pay - Wave Pay - KBZ Bank - Cb Bank - Aya Bank - Aya Pay - YUab Pay - OKDollar - Mytel Pay - ABank - A+Wallet - USDT-TRC20 တို႔ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ပါသည္။

💵 100 ယူနစ္သည္ ေငြက်ပ္ 10,000 နွင့္ညီမ်ွပါသည္ အနည္းဆံုး 3,000 က်ပ္မွ စသြင္းနိုင္ျပီး ယူနစ္ 30 နွင့္ ညီမွ်ပါသည္။

☎️📞 တစ္စုံတစ္ရာနားလည္မႈလြဲပါက Customer Service သို႔ 24 နာရီဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္သည္။

😍 Contact Information 😍 

Follow us on Facebook, Viber, and Telegram to get the latest updates on offers.   

    

 


📢 GKK777
သို႔ဆက္သြယ္ရန္ Live Chat (သို႔) Viber Official Channel သာရွိပါသည္။ Viber ဖုန္းနံပါတ္မွာလည္း 09-756544464  တစ္ခုတည္းသာရွိပါသည္။

⛔️ ထို႔ေၾကာင့္ GKK777 မွသတ္မွတ္ထားေသာဆက္သြယ္ရန္ေနရာမ်ားမွဆက္သြယ္ေပးၾကပါရန္ႏွင့္ အျခားေနရာမွဆက္သြယ္ၿပီးျဖစ္ေပၚလာေသာျပသနာမ်ားကို (လုံးဝ)တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္းသတိေပးႏိုးေဆာ္ပါသည္။

⛔️ Online customer service ဖုန္းမွာလည္း 09-786058050 , 09 -666427542 သာရွိပါသည္။ 24 နာရီဝန္ေဆာင္မႈရွိပါတယ္ရွင့္။

😍 Contact Information 😍 

Follow us on Facebook, Viber, and Telegram to get the latest updates on offers.   

    

 

ကြ ်နု္ပ္တုိ ့ႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္


Content


Content


« Previous

Next »

ေဒါင္းလုဒ္


Add to home screen

 • အဆင့္ 1

  Safari ျဖင့္websiteဖြင့္ပါ , ေအာက္ေျခ မီႏူးကိုဖြင့္လွစ္ၿပီး"ရွယ္ယာခလုတ္"ကိုႏွိပ္ပါ .

 • အဆင့္ 2

  မီႏူးဖြင့္မိျဖင့္ျပီး မီႏူးးမွ “Add to Home screen”ကိုနိပ္ပါ

 • အဆင့္ 3

  website ကိုေရြးခ်ယ္ျပီ သိမ္းဆည္ပါ

Apk - Download

 • အဆင့္ 1

  Google Chrome browser မွ website ထဲသို့၀င္ပါ

 • အဆင့္ 2

  Click App download

 • အဆင့္ 3

  Click Download app

 • အဆင့္ 4

  Then click OK

 • အဆင့္ 5

  Click install

 • အဆင့္ 6

  Now you have icon app